Centrum Jonge Revalidanten

Herbosch-Ceurremans


Revalidatieziekenhuis RevArte heeft ook een specifiek Centrum voor Jongvolwassenen,  Herbosch-Ceurremans.  Jongvolwassenen (tussen 16 en 30 jaar) die intense revalidatie nodig hebben na een ongeval (verkeers-, recreatie-, sport- of arbeidsongeval), een recent letsel of operatie, kunnen hier terecht.

Onze jonge revalidanten verblijven in een gebouw dat qua inrichting en interieur aangepast is aan hun leefomgeving. De onderzoeken en therapieën vinden plaats  in het revalidatieziekenhuis.
Missie Centrum Jonge Revalidanten

 
Revalidatieziekenhuis RevArte biedt aan personen met recent verworven stoornissen en beperkingen, een kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd revalidatieprogramma aan en volgt daarbij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en invalshoeken.  De doelstelling is een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid van de persoon te bereiken, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
 
De afdeling voor jonge revalidanten, Herbosch-Ceurremans, maakt deel uit van het Revalidatieziekenhuis RevArte en heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde revalidatie voor jongvolwassenen. De afdeling wil re-integratie van deze doelgroep bereiken door optimale (inter- en transdisciplinaire revalidatie). Tijdens de revalidatie is onze blik al gericht op de toekomst.  De behandeling richt zich niet alleen op de functiestoornissen en het aanleren van specifieke vaardigheden, maar ook op het optimaal functioneren binnen het gezin, op school, op het werk, enz. Het revalidatieprogramma gaat uit van de individuele behoeften van de jonge revalidant zodat revalidatiezorg op maat kan aangeboden worden.
 
We kiezen voor een totaalbenadering van de jongvolwassene, d.w.z. er is aandacht voor lichamelijke, psychologische, sociale, levensbeschouwelijke en ethische aspecten.
De afdeling maakt deel uit van een zorgtraject met enerzijds samenwerking met de acute ziekenhuizen en anderzijds samenwerking met organisaties die gespecialiseerd zijn inzake re-integratie.
 

Visie

De afdeling jonge revalidanten, Herbosch-Ceurremans, wil een uniek en toonaangevend centrum zijn met expertise en specialisatie inzake inter- en transdisciplinaire revalidatie van jongvolwassenen.  Dit met als doel een zo goed mogelijke re-integratie van deze doelgroep in de maatschappij te bekomen.
 
Wij bieden een revalidatieprogramma aan onder de vorm van klinische paden en transmurale zorgtrajecten die wetenschappelijk ondersteund en kwaliteitsvol zijn.
Het revalidatieprogramma is gebaseerd op een sterke samenwerking tussen disciplines.
 
Binnen het revalidatieprogramma is er specifieke aandacht voor het zelfstandig functioneren op vlak van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
 
De ondersteuning van de jonge revalidant in het verwerken van een traumatische gebeurtenis is belangrijk.  De jongvolwassene wordt immers plots, van de ene dag op de andere, losgerukt uit zijn dagelijkse omgeving en geconfronteerd met afhankelijkheid, een opname in het ziekenhuis, ...  Er wordt eveneens begeleiding en zorg gegeven aan zijn belangrijke naasten, in het bijzonder ouders, partner, broers en zussen, kinderen, ...
 
Ook sociale begeleiding in het administratief kluwen van verzekering, justitie en sociaal-fiscale voordelen is belangrijk.  Voor specifiek juridisch advies werken we samen met een onafhankelijke jurist.

revalidatieziekenhuis revarte centrum jonge revalidanten
 

Het revalidatieprogramma heeft als doel te streven naar een zo goed mogelijke reïntegratie in de maatschappij d.w.z. dat wij hen terug de mogelijkheid willen bieden om hen zo optimaal mogelijk terug te laten participeren aan het dagelijks sociale leven. Dit met aandacht voor de volgende 5 domeinen:

  • Zelfredzaamheid
  • Mobiliteit
  • Wonen
  • Dagbesteding/vrije tijd (hobby's)
  • Werk
  • Onderwijs
 
Op gebied van onderwijs en hertewerkstelling doen we beroep op externe specialisten.  Inzake onderwijs werken we samen met de ziekenhuisschool, School na Ziekenhuis, Bednet.
RevArte is sinds kort erkend als nieuwe vestigingsplaats voor de ziekenhuisschool.    
Inzake hertewerkstelling werken we samen met VDAB en in het bijzonder de diensten GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidsbeperking) en GOB (gespecialiseerde opleidingscentra). samen met deze externe partners bouwen we samenwerkingsverbanden uit.
 

Reïntegratiemogelijkheden

De doelstelling van revalidatie is om een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid te bereiken. Dit op verschillende domeinen. Het is belangrijk om de revalidant mee te begeleiden binnen deze domeinen en samen op weg te gaan.
 

Mobiliteit

De dienst sport & beweging streeft er naar om je terug te leren bewegen in het verkeer, ook indien je mogelijkheden beperkter zijn dan vroeger, biedt deze dienst verschillende zaken aan:
 
  Het terug leren fietsen: verschillende modellen kunnen uitgeprobeerd worden vb. handbike, easyrider,…
  Rolstoeltraining
  Openbaar vervoer oefenen
  Terug leren autorijden (in samenwerking met CARA)

revalidatieziekenhuis revarte ten miles


Werk

Hertewerkstelling is een belangrijk thema bij jongvolwassenen. Inzake hertewerkstelling werken wij samen met VDAB, specifiek met de dienst GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding voor personen met een arbeidsbeperking) en GOB, een gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst van De Ploeg. Deze diensten hebben als doelstelling een brug te maken tussen revalidatie en hertewerkstelling. Tijdens de revalidatiefase wordt dit thema reeds opgenomen.
 

Onderwijs

Indien jongeren nog onderwijs volgen is het belangrijk om reeds tijdens de revalidatie contacten te leggen met de school, en waar mogelijk onderwijs mee te integreren in het revalidatieprogramma.  
Sinds 1 september 2014 is RZ RevArte erkend als vestigingsplaats voor de Leerexpert Ziekenhuisschool.  Twee leerkrachten van de ziekenhuisschool geven regelmatig les in RevArte.  Andere samenwerkingspartners zijn Bednet, School na Ziekenhuis, ... Samen met de jonge revalidant, de ouders, het multidisciplinair team van RevArte, Bednet, School na Ziekenhuis, de school en het CLB werken de leerkrachten een traject op maat uit.  Ook de toekomst, na opname bij ons, wordt samen met hen verder bekeken.
Voor de organisatie van onderwijs wordt beroep gedaan op volgende organisaties:
 

  Bednet
  Vrijwilligersorganisatie School na Ziekenhuis
  De Leerexpert Ziekenhuisschool  

 

Ontspanning en hobby

 
Naast het revalidatieprogramma is er ook tijd en mogelijkheid voor ontspanning.  Enerzijds is er een “constant” aanbod in de ontspanningsruimte op de afdeling voor bepaalde activiteiten zoals tafelvoetbal, ping pong, gezelschapsspelen,…
 
Anderzijds zullen er ook externe ontspanningsactiviteiten georganiseerd worden zoals bv. een petanquewedstrijd, een sportdag, ...
 
Het terug kunnen opnemen van vroegere hobby’s of het zoeken naar een alternatief wordt mee begeleid door de ergotherapeuten en de dienst sport & beweging.
De dienst sport & beweging biedt sportactiviteiten aan zoals basketbal, ping pong,…

revalidatieziekenhuis revarte sport en ontspanning


Revalidant aan het woord

 


Meer informatie


CONTACTEER DE COORDINATOR

 

Klik op de thema's hieronder voor meer informatie over :

Hospitalisatie
 
Patiëntgerichte aanpak
 

DEEL DEZE PAGINA

 

Slideshow Centrum Jonge Revalidanten, Herbosch-Ceurremans

© 2019 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com