HERSENLETSEL KLINIEK 

 

DOELGROEP

Patiënten die nood hebben aan revalidatie na een recent doorgemaakt hersenletsel zoals een beroerte (CerebroVasculair Accident of CVA veroorzaakt door een herseninfarct of bloeding), na een hoofdtrauma tgv ongeval of na een herseningreep.  

ENKELE CIJFERS

RevArte hersenletsel infograph

REVALIDATIEPROGRAMMA

Ons revalidatieprogramma omvat een patiëntspecifiek en individueel oefenprogramma. De behandeling richt zich op het revalideren van bewegingsbeperkingen, gevoelsstoornissen, spraak- en taalstoornissen, cognitieve en affectieve stoornissen. 
Het doel is een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te bereiken.
We besteden aandacht aan ondersteuning en begeleiding van de revalidant, zijn familie en directe naasten bij het verwerken van de gevolgen van de aandoening. Begeleiding op sociaal, juridisch, verzekerings- en administratief vlak helpen bij een optimale reïntegratie op het gebied van wonen, werk, onderwijs, sport en vrije tijd.
Hiervoor is een goede samenwerking met erkende organisaties zoals VDAB, de ziekenhuisschool van De Leerexpert, thuiszorg... uitgebouwd. 
De revalidatie omvat tevens een uitgebreid aanbod van sport - en ontspanningsactiviteiten. 
 

REVALIDATIECONCEPT

Ons revalidatieprogramma wordt gerealiseerd door een multidiscipliniar team gespecialiseerd in de neurologische revalidatie bestaande uit o.a. artsen, neuropsychologen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, klinisch psychologen en sociaal verpleegkundigen.
 
Het bepalen van Individuele revalidatiedoelstellingen en het opstellen van een revalidatieplan gebeuren in lijn met ons revalidatieconcept. We streven steeds naar het stellen van realistisch haalbare behandeldoelen niet alleen in functie van het opstellen van een effectief revalidatiebeleid, maar ook voor het inzicht van patiënt en diens naastbetrokken.  
(Klik op de figuur om te vergroten)

revalidatieziekenhuis revarte revalidatieconcept  
Aan de hand van een adequate diagnostiek en specifieke revalidatieprogramma’s zal het behandelend team zo snel mogelijk een zicht krijgen op de functionele herstelmogelijkheden van een patiënt.  
Om de effectiviteit van reeds bestaande motorische, functionele en cognitieve revalidatieprogramma’s te waarborgen, moeten er tijdens het revalidatieproces voortdurend  nieuwe revalidatiedoelstellingen worden bepaald.  Uit onderzoek blijkt immers dat er meer en meer evidentie is voor continue verbetermogelijkheden na een  hersenletsel.  Hierbij speelt de plasticiteit van de hersenen een belangrijke rol.  Door allerlei reorganisatiemechanismen in de hersenen kunnen lange tijd na de hersenbeschadiging nog stoornissen en beperkingen in ernst afnemen en kunnen de functionele aanpassingen vergroten.
 
Op vlak van ons revalidatie-aanbod betekent dit dat na de hospitalisatie (duur gemiddeld 2 à 3 maanden) er nog mogelijkheden zijn voor verdere revalidatie in de vorm van dagrevalidatie of ambulante revalidatie. 
 

KLINISCHE ZORGPADEN


De overdracht en afstemming tussen professionals in het herstelproces van een patiëntengroep is een belangrijke uitdaging. Daarom hebben wij zorgpaden of klinische paden voor bepaalde pathologiegroepen uitgewerkt.

Een klinisch pad wordt gedefinieerd als een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren (Netwerk Klinische Paden, 2001).

revalidatieziekenhuis RevArte zorgpad

INFORMATIE EN VOORLICHTING

Beschikbare documenten over de hersenen en hersenletsels 

De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het menselijk lichaam. Ze zijn ook zeer kwetsbaar.

Klik hier om meer te weten te komen over onze hersenen

De hersenen kunnen op verschillende manieren plots beschadigd raken. 
In de Hersenletsel-Kliniek richten we ons op de revalidatie van verworven of niet-aangeboren hersenletsels (afgekort NAH).  

Hieronder verstaan we in de eerste plaats (klik hieronder voor meer informatie)

(uit ‘101 vragen na een hersenletsel. Lafosse C. 2011. Uitgeverij Lannoo).
   

Voorlichting tijdens de revalidatie in Revalidatieziekenhuis RevArte

Therapiedagen of Meeloopdagen: tijdens het zorgtraject kan de familie gevraagd worden om de therapie van de patiënt mee te volgen. Dit houdt in dat de naasten van de revalidant het zorgproces van de patiënt beter in de praktijk leren kennen. Het heeft als doel de familie de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt te tonen. Tot slot kan de familie zorgtaken en diverse therapeutische handelingen aanleren.
Familiegesprekken: op bepaalde tijdstippen in het revalidatietraject wordt overleg met de familie gepland om de evolutie en toekomstmogelijkheden van de revalidant te bespreken.

Vorming over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in samenwerking met Revalidatieziekenhuis RevArte

De groep mensen met NAH wordt elk jaar groter, mede door de groeiende medisch-technologische kennis. Meer en meer mensen overleven hersenbeschadiging. Er wacht hen de zware taak om met de blijvende gevolgen te leren leven. Deze zijn voor veel personen met NAH een belemmering om opnieuw in de maatschappij te integreren. Maar ook voor het gezin en de omgeving verandert er heel veel.

Extern georganiseerde vormingen

Regelmatig informeren we onze patiënten ook over extern georganiseerde vormingen .

Een greep uit het aanbod:

 • Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten.
  Bekijk de website van Vlaams Patiëntenplatform
   
 • De Liga NAH vzw gaat aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek.
  Bekijk de website van de NAH-Liga vzw
   
 • dyNAHmiek organiseert in samenwerking met SIG vzw regelmatig vormen over thema’s rind een niet-aangeboren hersenletsel, zowel voor partners en familieleden, als voor mensen met NAH. Sig organiseert verspreid over heel Vlaanderen (en in samenwerking met andere organisaties waaronder dyNAHmiek)  heel wat vorming over NAH over tal van specifieke onderwerpen. Er zijn ook regelmatig ontmoetingsmomenten voor lotsgenoten onder begeleiding van een professionele hulpverlener met ervaring in de materie.
  Bekijk de website van dyNAHmiek en van het  SIG vzw
   
 • Bepaalde verenigingen kunnen tijdens je revalidatie misschien wel een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose. Meer informatie over een bepaalde diagnose en een mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, kan via Trefpunt Zelfhulp vzw. Hun website biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.
  Bekijk de website van Trefpunt Zelfhulp vzw
   

DEEL DEZE PAGINA

Slideshow en voorlichtingsmateriaal  :

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV