Kostprijs en financiële informatie

ALGEMEEN

 • Verblijfkosten : bij iedere hospitalisatie dien je een persoonlijk aandeel te betalen. Het bedrag is afhankelijk van jouw sociale zekerheidstoestand en kamerkeuze. Je kan kiezen voor een eenpersoons- of tweepersoonskamer.
 • Kamersupplement: voor een éénpersoonskamer wordt een dagelijks supplement van € 60,00  aangerekend, en voor een grote éénpersoonkamer € 70,00.
 • Kosten voor geneesmiddelen komen integraal op de ziekenhuisfactuur.
 • Remgelden en erelonen : de remgelden zijn door jezelf te dragen. Bij opname in  een eenpersoonskamer zijn er ook supplementen betreffende medische verstrekkingen. De supplementen voor artsen zijn maximum 100%.
 • Andere mogelijke kosten worden aangerekend naargelang je van bepaalde diensten gebruik maakt : bijvoorbeeld telefoon (gesprekskosten), pedicure, wasserij, kapper, ziekenwagen, ... De tarieflijst is aan het onthaal te bevragen.
 • Rooming-in: wordt uitzonderlijk toegestaan. Tarieven te bevragen via sociale dienst.
 • Indien je geen Belgische mutualiteit hebt, wordt een voorschot (vóór opname in te dienen) en/of een E111/S2 document verlangd.
Voor de financiële regeling van de hospitalisatiekosten en de medische en paramedische honoraria geldt de derdebetalersregeling. Dit betekent dat :
 • het gedeelte waarvoor een tussenkomst vanwege je  mutualiteit voorzien is, rechtstreeks aan jouw mutualiteit wordt bezorgd
 • het gedeelte waarvoor geen tussenkomst is voorzien, aan jou wordt gefactureerd.
De facturen worden maandelijks opgemaakt.
 
Voor alle bijkomende inlichtingen zal men je op de dienst administratie-facturatie graag te woord staan op werkdagen van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 15.00u.
 

VERZEKERINGEN

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je de nodige info terugvinden in het infoblad “toelichting hospitalisatieverzekering” dat je krijgt bij opname. Je vindt er info omtrent de voorwaarden van jouw verzekering en dient de afgesproken procedure van aangifte te volgen.
 
Indien je wordt opgenomen naar aanleiding van een arbeidsongeval dien je ons, zo spoedig mogelijk, een bewijs van het erkend arbeidsongeval te bezorgen alsook een goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij die tussenkomt. 
 
Bij een verkeersongeval is het mogelijk dat het gaat om een langdurige procedure. Voor informatie over dit thema kan je terecht bij de sociale dienst.
 

VOORSCHOT

Indien je een Belgische mutualiteit hebt, wordt er geen voorschot gevraagd dat dient betaald te worden aan het onthaal op de dag van de opname. 
Indien je geen Belgische mutualiteit hebt, wordt een voorschot (vóór opname in te dienen) en/of een E111/S2 document verlangd.
 

VERDELING KOSTEN VAN EEN ZIEKENHUISOPNAME

De kosten van een ziekenhuisopname worden verdeeld onder jou en je ziekenfonds. Het ziekenhuis factureert de kosten die de verplichte ziekteverzekering draagt, rechtstreeks aan je ziekenfonds.
 

Het bedrag dat je zelf moet betalen voor de zorg tijdens een ziekenhuisopname, hangt af van de volgende elementen:

 • uw statuut: gewone verzekerde of rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming.
 • de keuze van je kamer: tweepersoonskamer, eenpersoonskamer
 • de duur van de ziekenhuisopname.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel in orde zijn met de ziekteverzekering. 
 
De facturen worden maand per maand afgewerkt. We streven er naar om binnen de maand volgend op uw verblijf een factuur af te leveren. Het kan dus enkele weken duren alvorens je de factuur ontvangt. Evenwel is het mogelijk dat je op een later tijdstip nog een factuur ontvangt voor laattijdig ingediende kosten of ten gevolge van een correctie. Wanneer je langdurig gehospitaliseerd blijft, worden er tussentijdse facturen opgemaakt. Deze kan je ook bij een familielid of derde laten toekomen door aan de patiëntenadministratie een aangepast facturatieadres op te geven.
 

UW FACTUUR

Elke factuur die u ontvangt, is opgesteld volgens de geldende Riziv-reglementering. Alle toegepaste tarieven zijn conform de overeenkomstige reglementering. 
De kosten die je aangerekend worden zijn ingedeeld in rubrieken.  Enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn worden daarop vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op je factuur. De daarop volgende pagina's vindt je de detail gegevens van je factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn.
 

De kosten worden ingedeeld in drie kolommen:

 • ten laste van het ziekenfonds: de bedragen die rechtstreeks aan het ziekenfonds worden aangerekend
 • ten laste van de patiënt: het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen
 • supplementen: de supplementen die worden aangerekend als u koos voor een éénpersoonskamer

Verblijfskosten

De "verpleegdagprijs" is een door de overheid vastgelegd forfaitair bedrag dat een deel van de verblijfskosten in het ziekenhuis dekt. Het grootste deel wordt verrekend met je ziekenfonds, maar je betaalt ook zelf een "persoonlijk aandeel" dat varieert naargelang uw verzekeringsstatus en de duur van je verblijf. 
 

Forfaitair aangerekende kosten

Per opname mag het ziekenhuis volgende forfaits aanrekenen met een vast bedrag :

 • forfait klinische biologie: dit forfait bedraagt € 5,36 per ligdag. Dit is een bedrag dat instellingsgebonden is en wordt bepaald en doorgegeven door het RIZIV met jaarlijks de berekende aanpassingen. Steeds volledig ten laste VI.
  Er is nog een forfait klinische biologie die wordt aangerekend per opname en die bedraagt  € 55,61 per opname of € 37,26 bij heropname binnen tien dagen. Dit forfait is steeds volledig ten laste VI.
 • forfait medische beeldvorming: dit forfait bedraagt € 21,98 per opname steeds volledig ten laste van de mutualiteit en aangerekend per opname-bij heropname binnen 10 dagen wordt hiervoor € 14,73 € aangerekend. Er is nog een forfait medische beeldvorming die wordt aangerekend per opname voor de specialist medische beeldvorming : € 18.58 per opname als de arts niet geaccrediteerd is waarvan je € 16,60 terugbetaald krijgt als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming en  € 12,38 als gewone rechthebbende. Als de arts wel geaccrediteerd is wordt er € 20,33 aangerekend waarvan je  18,35 terugbetaald krijgt als je geniet van verhoogde tegemoetkoming of als gewone rechthebbende  14,13 terugbetaald krijgt.
 • forfait technische verstrekkingen: per opname betaal je een forfait van € 16.40 voor alle technische verstrekkingen. Dit is steeds een persoonlijk aandeel en wordt enkel aangerekend als de patiënt wordt opgenomen vanuit de thuissituatie.
 • forfait geneesmiddelen: Per verblijfsdag betaal je  € 0.62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen, volledig ten laste van de patiënt. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend ook als je zulke geneesmiddelen niet heeft verbruikt.

 

Niet-vergoedbare producten
 

Deze geneesmiddelen worden volledig aan de patiënt aangerekend, er is geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het gaat hier bv. om pijnstillers, paramedisch materiaal  enz. Op de factuur vind je de naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt. 

Honoraria

Dit zijn de vergoedingen voor de onderzoeken en/of behandelingen uitgevoerd door artsen en andere erkende zorgverleners.
honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds: voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van de patiënt.
honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement: het remgeld of persoonlijk aandeel is vastgelegd in het tarievenakkoord. Ereloonsupplementen mogen enkel worden aangerekend indien je voor een éénpersoonskamer koos. Alle prestaties staan per zorgverlener vermeld.
honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties: deze prestaties worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze zijn duidelijk omschreven op de factuur

Voor de medische en paramedische honoraria hanteert RevArte de tarieven opgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Dit betekent dat er geen ereloonsupplementen worden aangerekend bovenop het basistarief, ook niet indien u kiest voor een éénpersoonskamer. De volledige omschrijving van de verstrekking en de terugbetalingstarieven kan u aan de hand van de code vermeld op uw factuur, terugvinden in de databank Nomensoft, die beschikbaar is op de website van het RIZIV .  NomenSoft is een databank van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen met een zoekmotor. Die databank combineert de codenummers en de omschrijving van de prestaties met de tarieven en de reglementaire basis.

Andere leveringen

Onder deze rubriek vindt u de levering van bloed, gipsverbanden e.d. terug. Ze vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en zijn op de factuur duidelijk omschreven.

Ziekenvervoer

Deze rubriek bevat de kosten voor dringend en niet-dringend vervoer, verricht door het ziekenhuis. Vervoer verricht door een externe dienst valt hier niet onder.

Diverse kosten

Naast de kosten van de medische zorgen heb je misschien gebruik gemaakt van telefoon, kapper, pedicure, bezoekersmaaltijden, enz. Dergelijke kosten vind je onder deze rubriek van je factuur. Er worden géén kosten aangerekend voor het gebruik van koelkast, kluis, radio/televisie en wifi. Het forfait drank is niet begrepen in de ligdagprijs. 
Er wordt per dag ook een drankenforfait aangerekend voor flessenwater.

btw op esthetische ingrepen

Dit is niet van toepassing in het Revalidatieziekenhuis RevArte.


FACTURATIEVOORWAARDEN

Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis.  De arts zal u nooit zelf een honorariumnota laten betalen.
Al onze verpleegnota’s zijn betaalbaar 15 dagen na verzenddatum te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 659.  Bezwaren niet ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst van de verpleegnota worden niet meer aanvaard.  Bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen is de patiënt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verplicht een jaarlijkse verwijlintrest van 10 percent te betalen.  Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn zal het dossier aan een gespecialiseerde derde worden overgemaakt.  Deze derde wordt gemandateerd voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de hierboven aangegeven verwijlintrest.  Geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Ondernemingsnummer 410 025 037 CBPL-HN 00-4639-17
 
Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen. 
Ik heb als bijlage bij dit document een toelichtingsdocument ontvangen met de vermelding van de kamer-en honorariumsupplementen. De overzichtslijst met de kostprijs van de in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten ligt ter inzage. Weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.


OPNAMEVERKLARING

Bij opname wordt u de opnameverklaring voorgelegd en ter ondertekening aangeboden. Hiermee wordt de kamerkeuze en het bijhorende kamersupplement vastgelegd. Indien u kiest voor een verblijf op een éénpersoonskamer, dan betaalt u hiervoor een supplement dat 50 euro per dag bedraagt. Hou er rekening mee dat bij de keuze voor een éénpersoonskamer ook ereloonsupplementen van maximaal 100% van toepassing zijn op de prestaties van de artsen.
 
In geval van vragen kan u contact opnemen met de sociale dienst.
 
Wordt u opgenomen op een éénpersoonskamer omdat er geen andere kamer vrij is, of omdat uw medische toestand dat vereist, dan worden er geen supplementen aangerekend.
 
De kwaliteit van de dienstverlening is op alle kamers dezelfde. 
 
Meer informatie over het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs en de kamersupplementen vindt u terug bij de opnameverklaring en de toelichting opnameverklaring:
 
 

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Indien je beschikt over een hospitalisatieverzekering, informeer je steeds op voorhand over de eventuele tussenkomst van je verzekering in de kosten van opname voor je verblijf in ons revalidatieziekenhuis RevArte. De inhoud van de polis verschilt namelijk van maatschappij tot maatschappij. Vermeld zeker het erkenningsnummer van RevArte .
 
RevArte beschikt over een kiosk om uw Assurcard te lezen (Ethias, KBC, enz.).  


CONVENTIONERINGSSTATUS

De artsen van Revalidatieziekenhuis RevArte zijn volledig  geconventioneerd. Dit wil zeggen dat deze arts het akkoord met de ziekenfondsen volledig aanvaard en de afgesproken maximumtarieven respecteert. FINANCIËLE VRAGEN OF VRAGEN OVER UW FACTUUR ?

Contacteer onze dienst boekhouding en administratie.
Bereikbaarheid:  Gelijkvloers, B-zijde, administratie.
Contactpersoon: Mevr. Katrijn Van Rossem - tel. 03-210 6055

Stuur een e-mail  AANVRAAG VOOR EEN KOSTENRAMING ?

Contacteer onze dienst opnameplanning via de hier onderstaande link :
Stuur een e-mail

 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV