Ombudsdienst

Bereikbaarheid: Gelijkvloers (B-zijde), blok “Administratie”
Raadplegingsuren: elke weekdag 8.30u-16u
Telefoon: +32 3 2106089


Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid: Gelijkvloers (B-zijde), Blok "Administratie"

Ben je in RevArte opgenomen en kan je je moeilijk verplaatsen? Dan kan je vragen dat de ombudsdienst tot bij jou op de kamer komt. Je kan haar rechtstreeks bellen of je vraagt dit aan de hoofdverpleegkundige.WAAROM EEN OMBUDSDIENST ?

Onze medewerkers staan elke dag klaar om je goede zorgen te verlenen, jou en je familie bij te staan en je verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Goede dingen, goed doen. Naast de zorgverleners, vervullen ook medewerkers van de ondersteunende diensten zoals administratie, keuken, schoonmaak, technische dienst, enz. hierin een belangrijke rol.
 
Het kan toch gebeuren dat iets niet helemaal aan je verwachtingen beantwoordt. In dit geval verdient het de voorkeur dat je dit onmiddellijk bespreekt met de betrokken medewerkers en/of hun leidinggevende, zodat zij kunnen trachten om aan je verwachtingen tegemoet te komen. Je kan ook voor elke klacht of incident contact nemen met de ombudspersoon van het ziekenhuis.
 

Wat zijn incidenten?

Een incident of een ongeval is een ongewilde gebeurtenis die schade aan de patiënt heeft gebracht, had kunnen brengen of (nog) zou kunnen brengen als gevolg van een onderzoek, een hospitalisatie of een bepaalde medisch-verpleegkundig-therapeutische handeling. We spreken hier ook van  'onbedoelde schade' bij de patiënt.
 
De patiënt zelf, zijn vertegenwoordiger of de nabestaanden kunnen in dergelijke gevallen een 'medische klacht' indienen. U kunt dit doorgeven aan de betrokkene zelf of u kan ook steeds contact opnemen met de ombudsdienst van RevArte.
 

Wat verstaan we onder klachten?

De ombudsdienst behandelt de klachten met betrekking op:

  

Suggesties, opmerkingen of vragen ?   

Je mening over je verblijf in ons ziekenhuis is voor ons van groot belang. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als je je ervaringen, zowel positief als negatief, aan ons kenbaar maakt.  Heb je suggesties, een probleem waar je zelf geen oplossing voor weet, of heb je een situatie meegemaakt in ons ziekenhuis die je onacceptabel vindt ?  Je kan bij de ombudsdienst terecht met al je opmerkingen, suggesties en klachten in verband met de zorg- en hulpverlening in het ziekenhuis. 
 
Vooraleer u de ombudsdienst contacteert, is het belangrijk dat je het probleem misschien eerst bespreekt met de betrokken persoon of dienst zelf. Indien dit niet het verwachte resultaat oplevert, dan kan je contact nemen met de ombudsdienst. 

 

WAT KAN JE VAN DE OMBUDSDIENST VERWACHTEN ?

Revalidatieziekenhuis RevArte streeft ernaar om steeds de best mogelijke zorg te verstrekken. Dit belet niet dat je in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat je rechten als patiënt  (Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) geschonden werden en je een klacht wenst in te dienen. De ombudspersoon is de schakel tussen de patiënt, zijn familie enerzijds en de zorgverleners en het ziekenhuis anderzijds.
 

De belangrijkste opdrachten van de ombudspersoon zijn:

  • Communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar bevorderen
  • Bemiddelen met de bedoeling een oplossing te bereiken
  • De patiënt inlichten over verdere mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht wanneer geen oplossing bereikt wordt.
  • Verstrekken van informatie over de organisatie en de werking van de ombudsdienst.
  • Formuleren van aanbevelingen om herhaling te voorkomen.
 
Onze ombudspersoon is Mevr. Lut Van den Putte. Zij werkt  als ombudsvrouw autonoom en onafhankelijk. Zij bekleedt een staffunctie en staat rechtstreeks onder de ziekenhuisdirecteur, zonder dat dit haar onafhankelijkheid schaadt. Zij hoeft geen verantwoording af te leggen over het bemiddelingsproces, maar heeft wel de plicht om de directie en het bestuur van het ziekenhuis te informeren over een klacht. Zij heeft, in de uitoefening van haar functie, ongehinderd toegang tot alle personen die bij de klacht betrokken zijn en tot alle relevante gegevens.
 
De ombudspersoon is in de uitoefening van haar opdracht gebonden door het beroepsgeheim voor alle informatie die haar wordt toevertrouwd en die zij in het kader van haar opdracht heeft vernomen. Deze persoon zal een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht nemen en mag niet betrokken zijn geweest met de feiten en de perso(o)n(en) waarop de klacht betrekking heeft.
 
Elke bemiddeling en/of tussenkomst van de ombudspersoon is volledig kosteloos.
 
Het uiteindelijke doel van de ombudsdienst is een verhoging van de kwaliteit, dienstverlening en de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis. Uit patiëntenervaringen van het verleden leren we immers om gelijkaardige situaties voor de toekomst te vermijden. Anderzijds biedt een klacht zowel voor jou als voor de zorgverlener het behoud van het wederzijds vertrouwen en respect.  Daarom zorgt de ombudsdienst ervoor dat een klacht, de melding van een (medisch) incident of een suggestie steeds op de juiste plaats terechtkomt.
 
 

CONTACT

Contacteer de ombudsdienst  in het ziekenhuis. De ombudspersoon zal u informeren over het verloop van een klacht.
 
Je kan onze ombudsdienst contacteren via een telefonische afspraak voor een gesprek, schriftelijk of via e-mail.
 

Afspraak maken voor een gesprek

Wens je een persoonlijk gesprek, dan maak je best een telefonische afspraak.
Bereikbaarheid: Gelijkvloers (B-zijde), blok “Administratie”
Raadplegingsuren: elke weekdag 8.30u-16u
Telefoon: +32 3 2106089
Ben je in RevArte opgenomen en kan je je moeilijk verplaatsen? Dan kan je vragen dat de ombudsdienst tot bij jou op de kamer komt. Je kan haar rechtstreeks bellen of je vraagt dit aan de hoofdverpleegkundige.
 

Schriftelijk

Revalidatieziekenhuis RevArte
Tav Lut Van den Putte, Ombudsdienst
Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem
 

Via e-mail

Om zo snel mogelijk geholpen te worden en uw contact met de ombudsdienst zo efficient mogelijk te laten verlopen, klik hieronder en  je kan ook de velden invullen en verzenden.  Je bericht komt dan toe bij de ombudsdienst.  
Stuur een e-mail naar de ombudsdienst

 
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV