Patiëntenrechten en privacy


PATIENTENRECHTEN

Patiënten hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de gecoördineerde Wet op de Patiëntenrechten van 22 augustus 2002. Deze wet ligt vast waar een beroepsbeoefenaar of zorgverstrekker zich aan moet houden en waarop een patiënt kan rekenen. Dit zorgt voor een duidelijke relatie tussen zorgverstrekker en patiënt en benadrukt volgende rechten:
(klik voor meer informatie)
 
 
De volledige wettekst vind je op de website van de Federale commissie voor de patiëntenrechten www.patientrights.be  en in de brochure te verkrijgen aan het onthaal. 
 
 

Wat indien iemand niet meer in staat is om zijn rechten uit te oefenen? 

De patiëntenrechtenwet bepaalt ook welke personen de patiënt kunnen bijstaan bij de uitoefening van zijn rechten (vertrouwenspersoon)  en welke personen kunnen optreden in plaats van de patiënt indien deze om bepaalde redenen niet in staat is zelf zijn rechten uit te voeren (vertegenwoordiger).  Klik hier voor meer informatie.

In het kader van de wet op de Patiëntenrechten is er een ombudsdienst in revalidatieziekenhuis RevArte waar je terecht kan voor alle klachten bij niet naleven van je patiëntenrechten door de artsen, verpleegkundigen en andere personeelsleden van het ziekenhuis.
 
 


PRIVACYREGLEMENT REVARTE

Het privacyreglement van RevArte is bestemd voor beroepsbeoefenaars en patiënten. Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in uitvoering van de Wet betreffende de rechten van de patiënten van 22 augustus 2002.

Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken.

Privacy wetgeving

Voor elke patiënt wordt een patiëntendossier aangelegd toegankelijk voor je behandelende artsen en zorgverleners. Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden.
Je hebt het recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Je hebt het recht om dit dossier te lezen.

Dit inzagerecht is niet absoluut:

  • Je mag geen gegevens over derden lezen, noch persoonlijke nota’s van de zorgverleners.
  • De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor je gezondheid kunnen opleveren.
  • Je kan een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van je dossier.
 
De registratie van persoonsgegevens, en het aanleggen en bewaren van het dossier gebeuren conform de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien je wenst te weten welke administratieve gegevens over je geregistreerd zijn of als je deze wenst te laten aanpassen, kan je je richten tot onze sociale dienst.  

Voor informatie over je persoonlijke medische dossiergegevens wend je je  tot een arts van keuze (vb. je huisarts), die de gegevens kan opvragen bij de behandelende arts in Revalidatieziekenhuis RevArte.
 
 
 

STATUUT BEROEPSBEOEFENAARS

Algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars – centrale aansprakelijkheid 

 
Als patiënt heb je het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars[1] die er werkzaam zijn[2]. Deze rechtsverhoudingen,  tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken, zijn wettelijk geregeld.  Zo is het ziekenhuis verplicht om aan de patiënt of zijn vertegenwoordiger informatie te geven over die rechtsverhoudingen. Het gaat daarbij om de beroepsbeoefenaars die onder de toepassing vallen van de patiëntenrechtenwet.
 
Revalidatieziekenhuis RevArte streeft ernaar om steeds de best mogelijke zorg te verstrekken. Dit belet niet dat je in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat je rechten als patiënt[3] geschonden werden en je een klacht wenst in te dienen. De ombudspersoon is hierbij de schakel tussen de patiënt, zijn familie enerzijds en de zorgverleners en het ziekenhuis anderzijds.
 
[1] K.B. nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; [2] Artikel 30 Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.; [3] Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
 
Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken.
 
Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. 
 
Dit betekent dat je een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kan indienen bij één centraal punt, namelijk de ombudsdienst van het ziekenhuis.
 
De wet geeft het ziekenhuis evenwel de mogelijkheid om zijn centrale aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen uit te sluiten. Het ziekenhuis dient je dan vóór de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, schriftelijk mede te delen dat het niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaar(s). 
 
Dit heeft tot gevolg dat je je klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan je oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan en niet bij het ziekenhuis.
 
Hieronder vind je de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis - beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al of niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaar(s) (1)
 
Categorie Statuut Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen Zelfstandigen Neen
Zorgkundigen Werknemers Ja
Verpleegkundigen Werknemers Ja
Apothekers Werknemers Ja
Kinesitherapeuten Werknemers Ja
Overigen KB 78 : ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten Werknemers Ja
(1)
Kolom 1 : omschrijft de categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 2 : geeft het statuut aan van deze categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 3 : vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie (ja) of deze uitsluit en dus niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars (nee).
 
Indien je vermelde informatie (statuut – het ziekenhuis is al of niet aansprakelijk) wenst te bekomen betreffende een individuele beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige, …), dan kan je deze opvragen bij : Lut Van den Putte, Ombudsvrouw, RevArte, Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem,  tel. 03-210.60.89. Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden.
 
Je kan je vraag voor informatie te allen tijde stellen, ook na de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Je kan dit schriftelijk of mondeling doen. Het ziekenhuis zal je de informatie schriftelijk verstrekken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de vraag.
 
Verdere informatie, algemeen of geïndividualiseerd, over de rechtsverhoudingen met de beroepsbeoefenaars en eventueel aansprakelijkheidsuitsluiting, kan je bekomen bij de algemeen directeur op mondelinge of schriftelijke aanvraag.
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV