Patiëntparticipatie

 • FOCUSGROEPEN gekoppeld aan interprofessionele samenwerking

Er worden focusgroepen/focusgesprekken georganiseerd op elke afdeling. Hun suggesties worden meegenomen in het patiëntveiligheidscomité en in werkgroepen. Onderaan deze pagina vind je alvast enkele uitgewerkte initiatieven dankzij de inbreng van onze patiënten.
 • PATIENTPARTICIPATIE bij de ZORGPADEN: patiënt betrokken via bevraging

Voor elk zorgpad werd er per pathologiegroep als actiepunt besproken om patiënten uit te nodigen om met hen af te toetsen wat volgens hen beter kan in de klinische werking en afstemming.
 • TEVREDENHEIDSENQUÊTES: bevraging van de patiënten n.a.v. het tevredenheids-enquête-formulier (model conform VIP²) 

Wordt meegegeven door sociale dienst wanneer de patiënt in ontslag gaat (vrijblijvend / anoniem of niet naar keuze patiënten).
Analyse geschiedt per kwartaal door kwaliteitscoördinator. De informatie wordt anoniem doorheen heel onze organisatie verspreid.
 • THERAPIEDAG met de FAMILIE

bij opname van de patiënt wordt een therapiedag afgestemd met patiënt en zijn naasten (= na enkele weken verblijf / 4-tal weken na NAH) . Op deze dag komen patiënten en familie in contact met de betrokken revalidatie therapeuten, artsen en het revalidatieconcept en kunnen zij hun vragen formuleren en inbreng of bemerkingen uiten.
 • Uitvoering PRISMA-ANALYSE van alle ernstige INCIDENTEN waarbij de patiënt betrokken wordt volgens de principes van open disclosure

 • De WEKELIJKSE MULTIDISCIPLINAIRE OVERLEGMOMENTEN (dokterstoer): 

1 x per week op een vaste dag 
Toer van (hoofd)verpleegkundige, behandelende afdelingsartsen +  sociale dienst. 
Iedere patiënt wordt dan gehoord en gezien door dit team (overleg/afstemming).
 
 • MULTIDISCIPLINAIR werken VANUIT DOELSTELLINGEN van de PATIËNT 

Bespreking op multidisciplinaire teamvergadering

enkele verbeteracties dankzij patiëntenparticipatie


In 2021 deden we enkele groepsgesprekken met patiënten. Op verschillende afdelingen werden patiënten bevraagd over hoe zij de kwaliteit in RevArte ervaarden. We nemen dit mee samen met de tips en suggesties uit de tevredenheidsvragenlijsten en de klachten en incidenten die we registreren. Hierbij geven we enkele positieve zaken die algemeen terugkwamen. Ook hier blijven we op inzetten, ongeacht de complimenten:
 • Bij onze patiënten valt de algemene vriendelijkheid heel erg op. Een vriendelijke omgeving zit vaak in kleine dingen, geven onze patiënten aan. Daarom geven we regelmatig“tips van revalidanten/patiënten” aan onze diensten. Het gaat om een reminder over de kleine dingen die geapprecieerd worden zoals: kloppen op de deuren bij het binnenkomen, het zichzelf voorstellen van onze medewerkers, …
 • We krijgen veel complimenten over de deskundigheid van onze revalidatie vanuit de patiënten. Om ervoor te zorgen dat ook onze technische handelingen regelmatig opgefrist worden (zoals bloednames e.a.) hebben we een samenwerking met een Hogeschool om deze zaken regelmatig in te kunnen oefenen.
 • Onze patiënten ervaren de website als duidelijk en ze vinden er de nodige informatie op terug. Vanuit het Vlaams Instituut van Kwaliteit en Zorg ontvingen we een rapport waarbij enkele punten nog verbeterd kunnen worden. We nemen dit in de toekomst op met de planning rond onze nieuwe website. Bij de lancering van onze nieuwe website zullen we ook de inbreng van onze patiënten bevragen.
 
Tevens gaven de patiënten enkele verbeterpunten aan. Hierbij geven we graag weer hoe we hiermee aan de slag gegaan zijn.
 • Zowel tijdens de groepsgesprekken als uit onze tevredenheidsvragenlijsten kregen we feedback over onze maaltijden. We zijn blij te kunnen meedelen dat we vanaf 1 mei 2023 met een nieuwe cateraar en nieuwe werking starten. We zullen deze nieuwigheden ook met onze patiënten opnieuw evalueren. Er is daarbij een werkgroep opgestart die de timing van onze maaltijden gaat evalueren. We willen de uren van de maaltijden en de uren van de revalidatie zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
 • Verschillende patiënten gaven aan nog nooit van RevArte te hebben gehoord als optie voor hun revalidatie. Er is een communicatieverantwoordelijke aangesteld en er worden projecten uitgevoerd om zo onze naambekendheid te verbeteren.
 • Er werd een verschil ondervonden qua ventilatie in de kamers. Ons ventilatiesysteem wordt gecontroleerd en bijgesteld waar nodig. We volgen de beleving door de patiënten hiervan verder op.
 • Verschillende patiënten gaven problemen aan met televisietoestellen op de kamer. We vervingen alle TV’s om zo de problemen structureel op te lossen en werken momenteel een bijhorend infoblaadje uit.

 
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV