Samenwerkingsverbanden


REVALIDATIEOVEREENKOMSTEN

 • Conventie 9.51 (18/02/2008)
 • Revalidatie-overeenkomst voor multidisciplinaire evaluatie van mobiliteitshulpmiddelen  (1/10/2005)
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Dankzij het werken aan samenwerkings-netwerken (intern en extern)  laat de organisatie zich typeren als een netwerkorganisatie.


Lijst van de samenwerkingsverbanden in het kader van een zorgnetwerk.

 • Transmurale Samenwerkingsovereenkomst Organisatie Beroertenetwerk Antwerpen met de dienst Neurologie UZA (23-10-2014).
 • Ziekenhuisschool de Leerexpert (erkende vestigingsplaats sinds 1/09/2014).
 • Overeenkomst tussen St. Carolus Maeyerhof vzw en RevArte ter verwezenlijking van een onderlinge samenwerking en functionele binding (29/08/2014).
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het WZC Hof ter Schelde en RevArte ter verwezenlijking van een onderlinge samenwerking en functionele binding. (Beiden behoren tot dezelfde overkoepelende vzw MKL) (5/12/2012).
 • Overeenkomst tussen vzw GZA ziekenhuizen en vzw MKL.  Ter beschikking stelling van een Low-care nierdialysecentrum. (21/11/2012)
 • Functionele binding Sp-dienst tussen vzw GZA met zetel te Wilrijk en vzw MKL, afdeling revalidatieziekenhuis RevArte (01/11/2011)
 • Functionele binding dienst geriatrie tussen vzw GZA  met zetel te Wilrijk en vzw MKL, afdeling revalidatieziekenhuis RevArte (01/11/2011)
 • Raamovereenkomst tussen vzw GZA ziekenhuizen en revalidatieziekenhuis RevArte (01/06/2011)
 • Raamovereenkomst tussen vzw GZA en vzw MKL/RevArte - Samenwerkingsmodel Medische beeldvorming (1/12/2011)
 • Overeenkomst betreffende labofunctie (klinische biologie) tussen AZ Monica en RevArte (21/11/2011)
 • Samenwerkingsprotocol Ethisch Comité Sint-Vincentius/Sint-Jozef (nu GZA-groep) en Hof ter Schelde (nu: RevArte) (23/05/2008)
 • Samenwerkingsverband Universiteit Antwerpen, UZA en Partner-ziekenhuizen (= vzw ZNA, vzw St. Augustinus, vzw St. Vincentiusziekenhuis, vzw Monica, vzw AZ Klina, vzw MKL – Hof ter Schelde (nu: RevArte) (10/06/2006)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Monica en Hof ter Schelde (nu: RevArte) – Transmuraal zorgcontinuüm (30/03/2005)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen  Ziekenhuis AZ Klina, Brasschaat en revalidatiecentrum Hof ter Schelde (nu: RevArte) – Transmuraal zorgcontinuüm (22/03/2005)
 • SEN Vlaams platform NAH   (operationele opstart sinds 2004)
 • Samenwerkingsverband NAH provincie  Antwerpen (8/04/2002)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de Palliatieve Eenheid Sint-Camillus (nu > Woonzorggroep van GZA ziekenhuizen Antwerpen) en de vzw MKL
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het UZA en Hof ter Schelde (nu: RevArte) Transmuraal zorgcontinuüm (11/04/2000)
 

Wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met kennisinstellingen:

Revalidatieziekenhuis RevArte vindt ontwikkeling in de zorg belangrijk. Daarom participeren we in wetenschappelijk onderzoek. Dit in samenwerking met de universitaire associaties:
 • Samenwerking met University Colleges/hogescholen: Thomas More Antwerpen (Departement Toegepaste Psychologie, Departement Logopedie);  Plantijn Hogeschool (Departement Verpleegkunde, Departement Ergotherapie); Artevelde Hogeschool Gent (Departement Logopedie, Departement Ergotherapie); Hogeschool Odisee Gent; Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (departement  verpleegkunde)
 • Samenwerking met Universiteit Antwerpen (Faculteit Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Faculteit Geneeskunde), KULeuven (Faculteit Psychologie, Faculteit Revalidatiewetenschappen), Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Revalidatie en Kinesitherapie)
 

PATIENTVERENIGINGEN

Vlaams patiëntenplatform  (www.vlaamspatientenplatform.be)
 
Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten.  Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.
 
NAH-Liga vzw  (www.nahliga.be)
 
De Vlaamse Liga NAH wil alle personen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven van mensen met een NAH met elkaar verbinden en versterken.  Samen met het Vlaams Platform NAH, dat nu deel uitmaakt van de NAH LIGA gaan diverse organisaties aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek.
 
Rondpunt (www.rondpunt.be)
 
Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Rondpunt richt zich met haar activiteiten tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen: slachtoffers, veroorzakers, naasten, nabestaanden, hulpverleners, werkgevers, …
 
Piekernie (www.piekernie.org)
 
Piekernie vzw is een vereniging voor personen met een dwarslaesie. Ze heeft als missie het behartigen van de belangen van personen met een dwarslaesie, in het bijzonder het nastreven van hun emancipatie en hun zelfbewustwording om te komen tot hun totale integratie in de samenleving.Piekernie wil hen zo vroeg en zo veel mogelijk in contact brengen met ervaringsdeskundigen. Ze organiseren individueel dienstbetoon en dienstverlening, organiseren ontspanningsactiviteiten, en geven vormingsactiviteiten en verstrekken  allerhande informatie aan alle leden en aan derden.

 

DEEL DEZE PAGINA


revalidatieziekenhuis revarte revalidatie
© 2018 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com